Vad säger resultatet?

Hur kan du analysera resultaten? Resultatet ger dig en överblick av elevernas läsförmåga samt en tendens till deras förmåga att förstå läsa text.


Resultatet ger dig information om de komponenter som påverkar elevens förmåga att läsa och förstå text. I det samlade resultatet presenteras bland annat elevens förmåga att avkoda text samt hens läsflyt / läshastighet. Det samlade resultatet presenteras i 5 läsnivåer från låg till hög. Resultatet presenteras också i ett percentilvärde som sträcker sig från 0-100 där 1 är mycket låg nivå och 100 är det högsta resultat.De sex frågorna (tre till högläsningstexten och tre till tystläsningstexten) som eleven besvarar efter att ha läst respektive text ger dig en bild av elevens förmåga att förstå den lästa texten. Om du analyserar sambandet mellan läsförmågan och hur eleven svarat på frågorna kan det ge dig en bild av hur elevens språkförståelse påverkar läsningen.

Enkelt kan det förklaras som att en elev som uppvisar ett högt resultat på läsförmågan men svarar fel på de flesta frågorna kan ha en försvagad språkförståelse. En försvagad språkförståelse innebär att eleven behöver stärka sitt ordförråd och grammatiska förmåga samt få stöd med förförståelse inför olika typer av texter som hen ska ta sig an, för att nå läsförståelse.